oficiální web obce

ČHMÚ vyhlásil ode dne 28.07.2020 08:00hod ve Středočeském kraji výstrahu – nebezpečí vzniku požáru. Z tohoto důvodu vstupují na území Středočeského kraje v platnost všechny zákazy a omezení uvedené v nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20.4.2020 a je zejména zakázáno:

rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
– kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
– používání zábavní pyrotechniky,
– jízda parní lokomotivy,
– používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
– vypouštění „lampionů štěstí“,
– vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
– zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.
Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů.